Datawolk - Het logo van Datawolk in het wit

Algemene voorwaarden

 

1. Tegenstelbaarheid

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen DATAWOLK BV (met maatschappelijke zetel te STALSSTRAAT 8 te KINROOI 3640 en KBO nummer BE0740997252) en de klant. Eigen (aankoop)voorwaarden van de klant kunnen enkel van toepassing zijn indien deze uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst door DATAWOLK BV werden aanvaard.

 


 

2. Bestelling

Onze offertes zijn slechts bindend indien zij door een zaakvoerder zowel elektronisch als schriftelijk werden ondertekend en zij blijven na de ondertekening één week geldig, behoudens indien anders vermeld.

 


 

3. Levering

DATAWOLK BV verbindt er zich toe om de goederen aan de klant te leveren zoals die bestonden op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst. De klant is verplicht om de door DATAWOLK BV geleverde goederen in ontvangst te nemen op het afgesproken tijdstip en de nodige ruimten en andere voorzieningen ter beschikking te stellen opdat de goederen geleverd en aangesloten kunnen worden. Op het moment van de levering dient de klant de leveringsbon af te tekenen voor ontvangst. Eventuele zichtbare gebreken dienen onmiddellijk op de leveringsbon ofwel binnen de drie werkdagen na levering aangetekend en gedetailleerd meegedeeld te worden. De leveringstermijnen worden vrijblijvend en als inlichting meegedeeld en binden DATAWOLK BV niet. Een vertraging in de levering van de diensten door DATAWOLK BV kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding en kan geen grond zijn tot verbreking van het contract voor zover deze vertraging niet abnormaal is. DATAWOLK BV behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen. In geval van vertraging of gebreken in de levering van de bestelde producten, kan de klant zich niet op kosten van DATAWOLK BV elders bevoorraden. De artikelen 1143 en 1144 BW zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen DATAWOLK BV en de klant.

 


 

4. Overdracht van eigendom en risico

De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de klant na de volledige betaling van geleverde goederen en diensten door DATAWOLK BV, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het verkochte goed aan hem werd geleverd. (Opmerking mag niet op de factuur, enkel op de bestelbon) De klant heeft een zorgplicht als goede huisvader met betrekking tot de geleverde goederen die nog onder het eigendomsvoorbehoud vallen, die in bruikleen werden geleverd of enig goed dat eigendom is van DATAWOLK BV dat werd ter beschikking gesteld aan de klant.

 


 

5. Prijs en betaling

Alle belastingen, taksen en/of heffingen van welke aard dan ook, die betrekking hebben op de geleverde goederen of het transport ervan, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen of heffingen die na de totstandkoming van de overeenkomst zouden worden ingevoerd, zijn integraal ten laste van de klant. Tenzij anders schriftelijk (incl. elektronisch) bepaald, zijn de facturen van DATAWOLK BV betaalbaar uiterlijk veertien (14) dagen na datum van de factuur. Behoudens andersluidende bepalingen in een afzonderlijke (elektronische) overeenkomst, zijn bestellingen van meer dan 2.000,00 € betaalbaar als volgt: 40 % van de totale som aanvaard in de bestelbon wordt als voorschot gevraagd per ‘uitnodiging tot betaling’ / 60 % na levering en/of uitvoering. Geleverde maar niet op voorhand bestelde goederen kunnen aangerekend worden. Indien afbetalingen worden overeengekomen, verliest de klant het recht van gespreide betalingen indien hij één betalingstermijn niet tijdig naleeft en wordt de volledige som onmiddellijk opeisbaar. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag, behoudt DATAWOLK BV zich het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding evenals zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling enige overeenkomst te ontbinden. In laatstgenoemd geval is de klant 10 % verschuldigd van de reeds bestelde goederen, onverminderd het recht van DATAWOLK BV om een hogere vergoeding te eisen. Prijsstijgingen van meer dan 5 % van door DATAWOLK BV aan te kopen goederen na het overmaken van de offerte, kunnen worden doorgerekend aan de klant, bovenop de prijs bepaald in de offerte. Indien de klant de prijsstijging niet aanvaard, heeft DATAWOLK BV het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. De prijs van diensten en goederen in langlopende contracten zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, en kan maandelijks herzien worden.

Bij niet betaling van het saldo op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele intrest verschuldigd zijn zoals bepaald in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en die minimum 12 % per jaar zal bedragen evenals een forfaitair schadebeding van 15 %, met een minimum van 125 €, hetgeen enkel ter dekking van buitengerechtelijke invorderingskosten met uitzondering van advocatenkosten en –erelonen dient en geenszins gerechtelijke invorderingskosten dekt. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en gedetailleerd te gebeuren binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum met vermelding van factuurdatum en –nummer. RENTING-LEASING Bij dergelijke overeenkomsten gelden de betalingsvoorwaarden van de desbetreffende renting- of leasingmaatschappij zoals vermeld in hun voorwaarden.

 


 

6. Vrijwaring voor gebreken

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, wordt DATAWOLK BV niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de klant van de gekochte goederen zal maken en kan DATAWOLK BV bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden. Enkel de klant is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de gekochte goederen maakt en/of de toegang aan derden verleent door de klant en/of de doeleinden waarvoor hij deze goederen aanwendt. De klant aanvaardt en erkent dat DATAWOLK BV de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen die de fabrikant ten aanzien van DATAWOLK BV kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen. Indien er zich enig gebrek (zichtbaar of verborgen) voordoet dat valt onder de fabrieksgarantie, schort dit geenszins de betalingsverplichting ten aanzien van DATAWOLK BV op. DATAWOLK BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebreken die vallen onder fabrieksgarantie en/of incompatibiliteit tussen data in al zijn vormen, applicaties en goederen van de klant en data in al zijn vormen, werking en functionaliteit van applicaties en goederen van de fabrikant. Enige andere verborgen gebreken aan de goederen, data en applicaties ontwikkeld door DATAWOLK BV, dienen binnen 1 jaar na levering aangetekend en schriftelijk gemeld te worden aan DATAWOLK BV. DATAWOLK BV staat niet in voor stoornissen van derden met betrekking tot de geleverde producten.

 


 

7. Aansprakelijkheid en exoneratie

Ingeval de door DATAWOLK BV geleverde goederen gebreken zouden tonen, kan de klant uitsluitend aanspraak maken op een herstelling of vervanging van de geleverde goederen en niet op enige vorm van schadevergoeding. Iedere aanspraak van de klant of derde tot schadevergoeding lastens DATAWOLK BV vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 1 (één) jaar nadat de feiten zich hebben voorgedaan. DATAWOLK BV is gebonden door een middelenverbintenis.

 


 

8. Hosting

De Datawolk Hosting is 24 uur, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar beschikbaar. Gedurende de duur van de overeenkomst zal Datawolk er voor zorg dragen dat de beschikbaarheid van het netwerk en stroom voorzieningen in de Datawolk serverruimtes 99% is binnen de kantooruren, 90% buiten de kantooruren. Het tijdstip van een storing en het tijdstip waarop de storing verholpen is, zijn bepalend voor de uptime garantie van de beschikbaarheid. De beschikbaarheid wordt gemeten per jaar.

 


 

9. Opzegging

Indien de klant de overeenkomst voor het verstrijken van de overeengekomen duurtijd zou opzeggen dan is de klant aan DATAWOLK BV een forfaitaire opzegginsvergoeding verschuldigd van 20% van de nog te factureren bedragen van de resterende duurtijd van het oorspronkelijk contract.

 


 

10. Ontbinding

DATAWOLK BV heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst met de klant te ontbinden, met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van ten minste tien kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer contractuele verplichtingen. Ingeval het voorschot niet wordt betaald op de vervaldag heeft DATAWOLK BV het recht de verkoop eenzijdig en zonder rechterlijke machtiging te ontbinden en dit zonder voorafgaande schriftelijke mededeling. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst door DATAWOLK BV overeenkomstig bovenstaande bepalingen is de klant aan DATAWOLK BV een forfaitaire schadevergoeding van 20% van het factuurbedrag verschuldigd, onverminderd het recht van DATAWOLK BV om betaling te vorderen van hogere werkelijk geleden schade.

 


 

11. Overmacht

Aangezien de verbintenis van de klant jegens DATAWOLK BV in essentie bestaat uit een betalingsverbintenis wordt overmacht in hoofde van de klant uitgesloten. Zonder exhaustiviteit na te streven worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers, tenietgaan of niet kunnen leveren van goederen ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproep, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege, brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden.

 


 

12. Geschillen

Alle geschillen waartoe huidig contract aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Hasselt. Het Belgisch Recht is van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 


 

13. Contracten

De prijs van diensten en goederen in langlopende contracten zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, en kan maandelijks herzien worden.

Voor de berekening wordt het te indexeren bedrag vermenigvuldigd met de eindindex (nieuwe index) en gedeeld door de beginindex (van referentiejaar en -maand):

1. De beginindex is de prijs zoals bepaald in het contract.
2. Het nieuw indexcijfer is de consumptieprijsindex van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de inwerkingtreding van het contract.
3. Het aanvangsindexcijfer is het consumptieprijsindex van de maand die voorafgaat aan deze tijdens dewelke de overeenkomst wordt afgesloten.

Alle contracten starten vanaf de factuurdatum van de eerste factuur van betreffend contract.